BIOGRAPHY

شاهین امیری در 28 تیر ماه سال 1363 در تهران به دنیا آمد.
از کودکی با فراگیری نوازندگی پیانو به دنیای موسیقی پا نهاد و پس از آن به طور
جـدی‌تر به فراگیری نوازندگی ویلن پرداخت.
در نوجوانی با توجه به علاقه و اسـتعدادش در زمینه‌ی نقاشی و همچین با حمایت خانواده به فعالیت در این زمینه مشـغول شد و نقاشی با رنگ و روغن، سـیاه‌قلم و مدادرنگی را تجربه نمود.
شاهین همـواره آواز را نیز به عنوان یکی از جـدی‌ترین دغدغه‌هایش دنبال کـرده و در حـال حاضـر دانشـجوی مقطـع فوق‌لیسـانس و مدرس عنوان درســی ژنتیک در دانشـگاه است.